حضور نماد ایمن در کنفرانس ملی آتش

شرکت نماد ایمن و مدیران ارشد گروه بین المللی Efectis در کنفرانس ملی محافظت ساختمانها و تاسیسات حمل و نقل در برابر آتش که 29 و 30 اردیبهشت ماه 1395 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار گردید، به عنوان سخنران در بخش کارگاه های آموزشی و نمایشگاه جانبی فعالیت نمودند.